Projectdoelen

Projectdoelen

Het gekozen thema van het project  is de wederopbouwperiode, maar dit erfgoedthema is niet het doel van het project. Erfgoed wordt in dit project ingezet als een middel om andere doelen te bereiken. Aan de icoontjes bij elk project zie je aan welke doelen wordt gewerkt.

Er zijn vier doelen die centraal staan in dit project.


Het organiseren van draagvlak en begrip rond de Wederopbouwperiode

 “Onbekend maakt onbemind”. De bijzondere architectuur uit de wederopbouwperiode is in grote mate onbekend en om deze reden veelal onbemind.

De wederopbouwperiode is van grote betekenis geweest voor onze cultuurgeschiedenis en heeft veel invloed op onze hedendaagse (woon)omgeving. Het is belangrijk om het verhaal van deze tijd te vertellen voordat de mensen en het erfgoed uit deze periode zijn verdwenen. Kennismaken met het verhaal en de betekenis van deze periode is belangrijk in het project.


Nieuwe energie uit de Wederopbouw; Duurzaamheid

De klimaatafspraken en energieakkoorden zijn ook van toepassing op het erfgoed van de toekomst. De grootschalige uitbreidingen van woonwijken in de jaren vijftig en zestig werden relatief snel en goedkoop uitgevoerd en voldoen nu niet meer aan de wensen en eisen van nu.

Hoe kunnen we deze grootschalige woningvoorraad toekomstigbestendig maken? Het gezamenlijk aanpakken van deze opgave biedt kansen, zeker als de transformatieopgave in zijn geheel wordt beschouwd en de levensloopbestendigheid, maar ook sloop onderdeel is van de integrale opgave. Het landschap en de bebouwing uit de wederopbouwperiode bieden kansen voor de energietransitie.


Het bevorderen van participatie en integrale wijkaanpak              

Een groot deel van de bestaande woningvoorraad bevindt zich in de wederopbouwwijken. Veel van deze wijken komen in verschillende woonvisies naar voren als risicovolle en kwetsbare gebieden.

De verhalen uit deze oudere wijken, van de bewoners, bouwers en ondernemers dragen bij aan de identiteit van de wijk, Deze verhalen, zorgen voor samenhang en kunnen inzicht geven in de uitdagingen van een gebied. Een integrale geschiedenis dient als hulpmiddel voor een integrale wijkaanpak. Het doel is om aan te sluiten bij bestaande projecten wijkaanpak en (materieel en immaterieel) erfgoed in te zetten als smeerolie.


Anticiperen op de Omgevingswet     

Vooruitlopend op de komst van de Omgevingswet in 2021 is het van belang dat de gekozen werkwijze voldoet aan de eisen die de wet met zich meebrengt.

Een integrale en interdisciplinaire aanpak zal centraal staan, waar behalve het gemeentelijke apparaat, de burgers en belangrijke regionale stakeholders worden betrokken. Het doel is om een “Omgevingswetproof” te werken in Een nieuwe tijd!

De kleine en grote gemeenten trekken gezamenlijk op als regio en op deze manier is het mogelijk om samen kennis te delen en ervaring op te doen.

4 doelen 

  • Draagvlak en begrip
  • Duurzaamheid
  • Participatie en wijkaanpak
  • Omgevingswet 
`